Pravidla Králičí hop RKPravidla pro Králičí hop RK, z.s.

platná od 4. ledna 2016

"Svoboda králíků nespočívá v tom, že si mohou dělat, co chtějí.
Ale v tom, že nemusí dělat, co nechtějí."Kapitola 1

Zacházení s králíkem

 

1. Pohodlí a zdraví králíka je vždy prioritou. S králíkem nesmí být po celou dobu soutěže hrubě zacházeno. Nesmí být nesen za končetiny, uši ani kůži za krkem.

2. Králík se na dráze musí pohybovat z vlastní vůle. Pohyb králíka je dovoleno ovlivňovat pouze rukama závodníka, jakékoliv používání nohou závodníka je zakázáno.

3. Králík nesmí být tahán nebo zdvihán na vodítku a to ani mezi překážkami ani ve skoku přes překážky. Vodítko musí být volné, aby nebránilo králíkovi v pohybu po dráze. Vodítko nesmí být používáno jako bič. Králík nesmí být v průběhu stresován hlasitým chováním. Dupání na králíka je zakázáno.

4. Králík a závodník jsou tým. Králík smí v jeden den závodit pouze v jednom závodním týmu. Každý závodní tým musí mít Závodní průkaz KH RK, z.s., který obdrží při prvním startu závodního týmu.

5. Aby se králík mohl zúčastnit závodů, musí být v den závodu alespoň 5 měsíců starý. Králíci závodící ve skoku vysokém nebo dalekém musí být v den závodu alespoň 10 měsíců staří.

6. Na všech závodech musí být králík označen tak, aby bylo možno králíka jednoznačně identifikovat.

7. Závodů se smí účastnit králíci všech plemen a barevných rázů i jejich kříženci.

8. Před zahájením závodu se vždy bude konat veterinární přejímka králíků. Všichni králíci musí mít platný očkovací průkaz nebo veterinární osvědčení, ze kterého je zřejmé, že byli vakcinování proti moru a myxomatóze dle platného vakcinačního schématu.

9. Závodů se smí zúčastnit pouze zdraví králíci, kteří při veterinární přejímce obdrželi žeton, který závodník odevzdá při registraci závodní dvojice.

10. Závodů se nesmí zúčastnit březí nebo kojící králice. V případě pochybností může rozhodčí nebo pořadatel ze závodu králíka vyloučit.

11. Králík musí být po celou dobu závodu na vodítku a pod dozorem závodníka. Králík nesmí být ponechán bez dozoru uvázaný na vodíku. Výjimkou je odpočinek v kleci králíka, kde musí mít zajištěn přísun pitné vody a seno.

12. Povoleny jsou pouze prsní postroje. Obojek bez hrudního řemínku není povolen. Postroj nesmí být ani příliš těsný ani příliš volný. Pokud během závodu dojde k tomu, že postroj částečně spadne nebo se přetočí tak, že králíka omezuje v pohybu, je třeba postroj upravit. Čas se nezastavuje. Běh může pokračovat z bodu, kde k incidentu došlo.

13. Vodítko musí být připnuto k hrudnímu řemínku postroje, nesmí králíka během závodu omezovat. Zatímco králík skáče, vodítko nesmí být drženo napnuté bez ohledu na délku vodítka.

14. Ruka závodníka v okamžiku skoku králíka přes překážku má být nad králíkem s volným vodítkem, nikoliv před králíkem.

15. Vodítko musí být nejméně 2 m dlouhé, maximální délka vodítka není určena. Nesmí být používáno samonavíjecí vodítko.Kapitola 2

Chování účastníků

 

1. Závodníci by měli ukázat dobré sportovní chování a dobré chování vůbec, a to nejen mezi sebou, ale i k pořadatelům a rozhodčím. Závodníci jsou povinni akceptovat rozhodnutí rozhodčích.

2. Závodů se mohou zúčastnit závodníci od věku 7 let, horní věková hranice není stanovena.

3. Rozhodčí nebo pořadatelé závodu mohou rozhodnout o vyloučení závodníka ze závodu, pokud se závodník ke králíkovi chová hrubým či nevhodným způsobem. Vážné a opakované případy budou potrestány odebráním Závodního průkazu a tím vyloučením z účasti na závodech.

4. Účastník bude po opakovaném napomenutí diskvalifikován z celého závodu. V případě pozitivního ovlivňování závodního týmu v průběhu závodního běhu ze strany pořadatele nebo jiného účastníkem (včetně diváků), bude závodník napomenut, v opakovaném případě diskvalifikován z dané disciplíny. Pokud bude pozitivní ovlivňování od jiného závodníka, bude po opakovaném napomenutí diskvalifikován také.

5. Závodníci smí vstoupit do prostoru závodní dráhy pouze před startem na vyzvání rozhodčího. Výjimkou je prohlídka parkurové dráhy, kam smí závodníci bez králíků vstoupit na vyzvání rozhodčího k prohlídce dráhy.

6. Vyloučeni ze závodu budou všichni závodníci, kteří po opakovaném vyzvání rozhodčím nenastoupí na start.


Kapitola 3

Pravidla a hodnocení v rovinné dráze a parkuru

 

1. Maximální doporučená doba pro rovinnou dráhu jsou 2 minuty. U parkuru může být dána maximální doba 3 minuty. Maximální dobu běhu určuje rozhodčí po dohodě s pořadatelem závodu, vždy musí být před zahájením dané disciplíny vyvěšena na startovní listině.

2. Pořadí závodních týmů se určuje dle počtu dosažených chyb, druhým kritériem je čas. Vítězí ten závodní tým, který dosáhne nejmenšího počtu chyb a zároveň nejrychlejšího času. Závodní týmy, které mají shodný počet chyb i čas, se umístí na stejném místě.

3. Shození bočnic překážky se rovněž počítá jako chyba.

4. Jako 1 chyba se počítá:
     - shození překážky (králíkem nebo závodníkem, vodítkem),
     - nesprávné přeskočení překážky, přes bočnici,
     - králík je závodníkem přehozen přes překážku,
     - 3 odmítnutí králíka (viz bod 7.),
     - za každých započatých 15 vteřin při překročení časového limitu.

5. Napomenutí před diskvalifikací:
     - nesprávné držení vodítka,
     - nesprávné vedení králíka,
     - nevhodné (hrubé) zacházení s králíkem,
     - zvednutí králíka na vodítku,
     - účastník se nedostaví v časovém limitu 60 vteřin na start.

6. Důvody k diskvalifikaci v daném závodu:
     - překročení maximálního času,
     - jasná nechuť králíka ke skákání (po druhém pokusu),
     - přeskočení jiné překážky než která je v pořadí na dráze,
     - králík viditelně překročí předními či zadními běhy vyznačenou závodní dráhu,
     - závodník překročí přes překážku,
     - druhé přehození králíka přes překážku,
     - opakované nesprávné vedení králíka,
     - účastník se přes opakované vyzvání nedostaví na start.

7. Jako odmítnutí je hodnoceno:
     - přenastavení králíka před překážkou,
     - dotek králíka pro povzbuzení k pohybu,
     - dotek rukou k zabránění, aby králík opustil dráhu,
     - oprava směru na dráze.

8. Možnosti hodnocení závodu:
          a) 1 kolo - chyby a čas jsou rozhodující.
          b) 1 kolo a finále - králíci s nulovým počtem chyb postupují do finále.
          c) 1 kolo a finále - limitovaný počet účastníků postupuje do finále. Kriteria budou specifikována předem.
          d) 2 kola a finále - limitovaný počet účastníků postupuje do finále. Kriteria budou specifikována předem.

9. Závod lze hodnotit dle těchto kritérií:
          a) Chyby a čas se sčítají.
          b) Chyby jsou sečteny dohromady, ale pouze čas finálového kola je rozhodující pro konečný  výsledek.
          c) Finále se koná jako "čisté finále", počítá se pouze výsledek finále (předešlá kola jsou anulována).

10. Způsob hodnocení je vždy určen propozicemi  závodu. Případná změna propozic musí být oznámena před začátkem závodu.

11. Stížnosti na rozhodnutí rozhodčích musí být podány okamžitě po ukončení kola závodu. Poslední příležitost tak učinit je před koncem dané třídy závodu přímo pořadateli závodu.


Kapitola 4
Kategorie přímé překážkové dráhy a parkuruPřímá překážková dráha (rovinka)

Lehká třída:
     - nejméně 8 překážek
     - nejmenší vzdálenost mezi překážkami 180 cm
     - maximální výška 25cm
     - 1 dálkový skok, max. délka 25 cm

Střední třída:
     - nejméně 10 překážek
     - nejmenší vzdálenost mezi překážkami 200 cm
     - maximální výška 35 cm
     - nejméně 2 dálkové skoky, max. délka 40 cm
     - povinný vodní příkop

Těžká třída:
     - nejméně 10 překážek
     - nejmenší vzdálenost mezi překážkami 200 cm
     - maximální výška 40 cm
     - nejméně 3 dálkové skoky, max. délka 55 cm
     - povinný vodní příkop

Elitní třída:
     - nejméně 12 překážek
     - nejmenší vzdálenost mezi překážkami 220 cm
     - maximální výška 50 cm
     - nejméně 4 dálkové skoky, max. délka 70 cm
     - povinný vodní příkop

Parkur

Lehká třída:
     - nejméně 10 překážek
     - maximální výška 25cm
     - 1 dálkový skok, max. délka 25 cm

Střední třída:
     - nejméně 12 překážek
     - maximální výška 35 cm
     - nejméně 2 dálkové skoky, max. délka 40 cm
     - povinný vodní příkop

Těžká třída:
     - nejméně 14 překážek
     - maximální výška 40 cm
     - nejméně 3 dálkové skoky, max. délka 55 cm
     - povinný vodní příkop

Elitní třída:
     - nejméně 16 překážek
     - maximální výška 50 cm
     - nejméně 4 dálkové skoky, max. délka 70 cm
     - povinný vodní příkop

1. V parkuru musí být vzdálenost mezi překážkami nejméně tak dlouhá jako minimální vzdálenost na rovince.

2. Do počtu překážek lze započítat i start a cíl.


Kapitola 5

Skok vysoký a skok daleký


Skok vysoký

1. Minimální počáteční výška je 40 cm. Počáteční výška musí být pořadatelem oznámena před začátkem závodu. Maximální čas pro překonání dané výšky je 2 minuty, kolo je zahájeno po vyzvání rozhodčím a končí doskokem králíka.

2. Králík má na překonání dané výšky 3 pokusy za sebou. Výška se v každém kole navyšuje o 5 cm. Překážka muže být překonána z libovolné strany.

3. Pokud shodí překážku závodník poté co králík doskočí na všechny čtyři nohy, pokus je počítán jako platný.

4. Pokud je králík závodníkem během přeskoku překážky nadzvednut na vodítku, je to počítáno jako neplatný pokus.

5. Pokud králík překročí linii vymezenou 1 m před překážkou a opustí ji bez přeskoku překážky, je toto počítáno jako neplatný pokus.

6. Pokud králík proběhne kolem překážky, nebo skočí podél překážky, je to počítáno jako neplatný pokus.

7. Je možné začít závod na libovolné výšce, toto musí být před závodem oznámeno rozhodčímu. Během závodu je možné vynechat kteroukoliv výšku (skákat vyšší metu). Závodník je to povinen oznámit po překonání předchozí výšky rozhodčímu. V případě, že další zvolenou výšku nepřekoná, jsou vynechané hodnoty počítány jako nepřekonané.

8. V případě, že se králík pokusí v příštím skoku překonat národní rekord, je dovoleno 5 pokusů.

9. Pro závody ve skoku vysokém musí být králík v den závodu nejméně 10 měsíců starý.

Skok daleký

1. Minimální počáteční délka je 40 cm. Počáteční délka musí být pořadatelem oznámena před začátkem závodu. Maximální čas pro překonání dané délky je 2 minuty, kolo je zahájeno po vyzvání rozhodčím a končí doskokem králíka.

2. Králík má na překonání dané délky 3 pokusy za sebou. Délka bude prodloužena v každém kole o 20 cm. Od 200 cm bude délka prodlužována o 10 cm v každém kole. Případná změna v propozicích je možná.

3. Pokud shodí překážku závodník poté co králík doskočí na všechny čtyři nohy, pokus je počítán jako platný.

4. Pokud je králík závodníkem během přeskoku překážky nadzvednut na vodítku, je to počítáno jako neplatný pokus.

5. Pokud králík překročí linii vymezenou 1 m před překážkou a opustí ji bez přeskoku překážky, je toto počítáno jako neplatný pokus.

6. Pokud králík proběhne kolem překážky, přeskočí bočnici překážky nebo skočí podél překážky, je to počítáno jako neplatný pokus.

7. Je možné začít závod na libovolné délce, toto musí být před závodem oznámeno rozhodčímu. Během závodu je možné vynechat kteroukoliv délku (skákat vyšší metu). Závodník je to povinen oznámit po překonání předchozí délky rozhodčímu. V případě, že další zvolenou délku nepřekoná, jsou vynechané hodnoty počítány jako nepřekonané.

8. V případě, že se králík pokusí v příštím skoku překonat národní rekord, je dovoleno 5 pokusů. Maximální čas pro kolo je 2 minuty, začíná znamením rozhodčího a končí doskokem králíka.

9. Pro závody skoku dalekého musí být králík v den závodu nejméně 10 měsíců starý.

Kapitola 6
Závodní dráhy


1. Závodní dráha musí být vhodným způsobem ohraničena tak, aby měl závodník dostatek volného prostoru pro volný pohyb na obou stranách.

2. Minimální šířka pro rovinnou dráhu je 3 m.

3. Vzdálenost před první překázkou musí být nejméně 1 m a za poslední překážkou musí být nejméně 1,5 m.

4. Povrch, kde je umístěna dráha musí být rovný, pokud je na trávě, musí být nakrátko posečena a bez děr.

5. Pokud se závod koná na tvrdém povrchu nebo v budově je povinné používat koberec

6. Šířka koberce pro rovinku musí být nejméně 1 m.

7. Výzdoba na dráze nebo překážek nesmí ovlivnit pohyb závodníka. Za chybu se nepočítá, pokud králík nebo závodník shodí výzdobu.

8. Závodní dráha musí obsahovat startovní a cílovou překážku, pokud ji králík shodí, nepočítá se to jako chyba.

9. Na závodní dráze ani v její blízkosti se po dobu závodu nesmí pohybovat žádní další králíci ani jiná zvířata.

10. Rozcvičovací dráha má obsahovat nejméně 3 překážky.

11. Rozcvičovací dráha má být umístěna blízko závodní dráhy, ale ne tak blízko, aby byli králíci rušeni během závodního běhu.

12. Před všemi koly závodu, se musí závodní tým podle pořadí ve startovní listině dostavit na rozcvičovací dráhu.

13. Vodní příkop musí být na dráze postaven tak, aby byl pro rozhodčího dobře viditelný. Pokud to není možné, musí být kontrolován dalším rozhodčím.

14. Pro rovinku platí, že vzdálenost mezi jednotlivými překážkami musí být stejná.

15. Dráha má být postavena plynule.

16. Dráha parkuru musí být postavena logicky, takže ji závodník s králíkem mohou lehce projít. Překážky musí být jasně viditelné a očíslované.

17. V parkuru smí být každá překážka přeskočena pouze jednou.

18. Délka závodní dráhy na rovince:
          Lehká třída: nejméně 23 m
          Střední třída: nejméně 32 m
          Těžká třída: nejméně 37 m
          Elita: nejméně 40 m

19. Tvar dráhy pro rovinku:
          a) Pro závody je jednoznačně preferována přímá dráha.
          b) Povoleny jsou i L- tvar nebo U-tvar, vyjímečně se povolují 2 zalomení dráhy.


Kapitola 7
Překážky


1. Rozměry překážky jsou měřeny následovně:
      Výška: vzdálenost mezi podlahou a nejvyšším bodem vrchu horní tyčky.
      Délka: vzdálenost mezi předním rohem první tyčky a zadním rohem poslední tyčky.
      Šířka: nejmenší vzdálenost mezi vnitřními stranami bočnic.

2. První a poslední překážka (start + cíl) mají obsahovat bočnice a tyčky max. výšky 10 cm.
3. Minimální šířka pro překážky je 40 cm.

4. Překážky by měly být navrženy tak, že králík lehce pochopí jak překážku přeskočit.

5. Překážky by měly být navrženy tak, aby nedošlo k riziku zranění.

6. Tyčky musí být upevněny tak, aby je králík mohl lehce shodit a zároveň je bylo možno snadno nastavit zpět. Musí být upevněny tak, aby nespadly v důsledku vibrací způsobovanými kroky závodníka.

7. Tyčky musí být lehce shoditelné z obou stran. Pevné ukotvení tyček je zakázáno.

8. Vzdálenost mezi tyčkami by neměla být větší než 8 cm.

9. Překážky musí mít bočnice, které jsou minimálně o 5 cm vyšší než horní hrana vrchní tyčky.

10. Bočnice překážek mají být umístěny tak, že tyčky lehce spadnou. Na hrbolatém terénu mohou být bočnice překážek připevněny, ale tyčky musí být vždy volné.

11. Je povolená výzdoba trati i jednotlivých překážek, kdy tato nesmí omezovat závodníky v pohybu a při jejímž shození to nebude závodnímu týmu počítáno jako chyba.

12. Shozené překážky jsou nastaveny do výchozí pozice až po vyzvání rozhodčím.

Kapitola 8

Zajištění závodů


Pořadatel

1. Pořadatel musí být členem ČSCH a musí být starší 18 ti let.

2. Pořadatel zajišťuje závodní plochu a překážky, odpovídá za jejich správnost podle Pravidel Králičího hopu RK, z.s., pokud to není v propozicích závodu uvedeno jinak.

3. Pořadatel zajišťuje veterinární přejímku zvířat, pokud to není v propozicích závodu uvedeno jinak. V případě oficiálních závodů musí být tato podmínka dodržena.

Rozhodčí

1. Rozhodčí musí být členem Králičího hopu RK, z.s. nebo uznaným rozhodčím jiné organizace Kraličího hopu. Minimální věk je 18 let.

2. Rozhodčí musí mít základní znalosti o anatomii a fyziologii králíků. Rozhodčí se musí neustále vzdělávat v pravidlech Evropského králičího hopu.

3. Rozhodčí je povinen si před začátkem závodu sám postavit a zkontrolovat závodní dráhu.

4. Na závodech je doporučena přítomnost dvou rozhodčích.

5. Na rozcvičovací dráze musí být přítomen proškolený dozor, není třeba, aby to byl rozhodčí.

Měření času

1. S manuálními stopkami, čas se spustí, když králík skočí přes první překážku a zastaví, když králík přeskočí poslední překážku.

2. S elektronickou časomírou je vždy brán čas mezi startovní a cílovou překážkou.

3. S elektronickou časomírou je třeba měřit navíc i manuálně.

4. Měly by být použity dva měřicí přístroje - stopky jako hlavní časomíra a další jako kontrolní zařízení.

5. Měřící zařízení nesmí být nastaveno zpět na nulu předtím, než dá rozhodčí souhlas.

6. Lidé, kteří pracují jako časoměřiči, nesmí být vyměňováni během probíhající soutěže.

Kapitola 9

Zařazení do výkonnostních tříd


1. Zařazení do výkonnostních tříd probíhá takto:
          a) Podle bodového systému.
          b) Podle počátečního zařazení týmu.

2. Všechny získané body budou zapisovány rozhodčím do Závodního průkazu.

3. Závodníci sami nesou odpovědnost za start ve správné třídě. Při nesprávném startu králíka v jiné výkonnostní třídě nemá závodní tým nárok na přidělení bodů, ani na získané ceny. Startovné se nevrací.

4. Závodní tým nesmí startovat v jednom dni ve více výkonnostních třídách.

5. Získaných 5 bodů v rovince či parkuru opravňuje závodní tým k přestupu do vyšší výkonnostní třídy. Při získání 10 bodů je závodní tým povinen přestoupit do vyšší výkonnostní třídy.

6. Body se závodnímu týmu přidělí dle pořadí v závodu. Počet přidělených bodů závisí na počtu startujících závodních týmů v daném závodu (viz tabulka níže).


Počet startujících závodních týmů v závodu
Přidělené body vítězům dle pořadí
3 – 5 týmů
1
6 – 10 týmů
2, 1
11 – 15 týmů
3, 2, 1
16 – 20 týmů
4, 3, 2, 1
21 a více týmů
5, 4, 3, 2, 1

7. Jeden bod získává závodní tým v případě, že konečný výsledek je s 0 chybami, tzv. "čistý běh".

8. U těžké třídy jsou body pro přestup do Elitní třídy připsány pouze v případě, že závodní tým neudělá více než 2 chyby.

9. Závodní tým může nastoupit k závodu pouze ve třídě, pro kterou je kvalifikován. Je také možné, aby se závodní tým při prvním startu na oficiální soutěži sám zařadil do vyšší výkonnostní třídy (s výjimkou Elitní třídy). Potom však již nemůže přestoupit do nižší výkonnostní třídy.

10. Titul „Elitní“ získává králík, který závodí v rovince nebo parkuru v Elitní třídě.

11. Rovněž králík, který v oficiálním závodu ve skoku vysokém překonal výšku 60 cm a vyšší. Ve skoku dalekém, musí králík pro titul „Elitní“ překonat délku 140 cm a delší.


Kapitola 10

Ranking závodních týmů

 

1. Ranking závodních týmů je hodnocení v jednotlivých disciplínách a třídách v rámci daného časového úseku – např. závodní sezóna v jednom roce nebo v rámci daného období.

2. Ranking bude sloužit jako žebříček závodních týmů pro kvalifikaci na závody.

3. Vedle bodů k zařazení do výkonnostních tříd získává závodní tým body do rankingu. Tyto body můžeme také nazývat jako R-body.

4. R-body získá závodní dvojice následovně:
          a) na prvním místě dostane závodní dvojice tolik bodů, kolik bylo celkem startujících dvojic v dané kategorii a třídě,
          b) na druhém místě o bod méně a na dalších místech se body postupně snižují vždy o jeden,
          c) závodní dvojice na posledním místě obdrží 1 bod,
          d) v případě umístění několika závodních dvojic na stejném místě, získají všechny dvojice shodný počet R-bodů, odpovídající nejnižší hodnotě dané shody umístění, (např. 3 závodní dvojice na 10. - 12. místě – každá obdrží body náležející 12. místu).
         
5. Při přestupu závodní dvojice do vyšší třídy, se přenášejí získané R-body z nižší kategorie následovně:
          a) do vyšší třídy se přenáší 15% celkových R-bodů,
          b) přičemž počet přenesených bodů nesmí překročit 50% bodů vítěze v posledním závodu, kam závodní dvojice přestupuje,
          c) body se zaokrouhlují dolů.

6. Všechny závody Králičího hopu RK mají váhu 1, Juniorské mistrovství ČR má váhu 2, tzn. R-body z tohoto závodu se zdvojnásobí.

7. Do rankingu se počítají R-body za 2 roky. Za poslední závodní sezónu vstupuje 100% hodnoty, v druhém roce se váha výsledků R-bodů vždy snižuje po měsíci o 1/12.

8. Tabulka rankingu závodních dvojic bude aktualizována vždy po každém závodu a vyvěšena na webu Králičího hopu RK.


Kapitola 11

Změny pravidel


1. Změny těchto pravidel vyhlašuje Králičí hop RK, z.s.

2. Aktualizace Pravidel pro Králičí hop RK, z.s. proběhne vždy před prvním závodem nového kalendářního roku a bude vyvěšen na www.kralicihop.cz a při pořádání každého závodu.

3. Tato pravidla byla odsouhlasena výborem Králičího hopu RK, z.s. a vešla v platnost dne 4. ledna 2016.